رولبازکن مکانیک هیدرولیک

رول بازکن هاى هیدرولیک بسیار مناسب و کارآمد براى رولهاى با وزن 3000 کیلوگرم تا 25000 کیلوگرم مى باشند.
حرکت بازو بسته شدن کویل گیر در این نوع رول باز کن ها بصورت زاویه دار ساخته مى شود تا قدرت قفل کنندگى بالایى داشته باشند.
تنظیم سرعت دورانى و بازوئى فوقانى و تحتانى جهت کنترل بهتر درصورت لزوم براى این رول بازکن ها به صورت استاندارد وجود دارد. گارى حمل کویل بر روى این گونه رول باز کن ها با درخواست مشترى به عنوان یک آپشن تعبیه میگردد.

FMDH 20000

FMDH 6000

FMD 2000-3000

گالری