رولبازکنهای دو طرفه دستی و هیدرولیک

رول بازکنهاى دوطرفه بنا به درخواست مشترى هیدرولیک و یا دستى ساخته مى شوند.
این نوع رول بازکنها مناسب تولیدات با سرعت بالا مى باشند حرکت بازشدن رول توسط سنسور هاى خاص تنظیم و کنترل مى گردد.

رولبازکن دوطرفه دستى

رولباز کن دوطرفه هیدرولیک

قابلیت ها

گالری