انواع فیدر پنوماتیک

فیدر هاى پنوماتیک غالبا” در مواردى که دقت و سرعت کم باشد کاربرد زیادى دارند این مدل فیدر در صنعت از جنبه اقتصادى مورد کاربرد بسیارى دارند.

گالری