رولبازکن های مکانیکی دستی

رول بازکن هاى دستى بسیار ساده و کارآمد هستند و براى سیستمهاى تا وزن 3000 کیلوگرم مناسب مى باشند.
با درخواست مشترى میتوان بازوى فوقانى و آپشنهاى متنوعى به آن افزود. حرکت باز شدن ورق در این نوع رول باز کن توسط چشمى کنترل مى شود.

FMD 500-1000

FMD 1000-2000

FMD 2000-3000

گالری